ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

з укладення електронної брокерської угоди (договору про надання страхових брокерських послуг) із використанням сайту raptom.app

 • 1. Загальні положення
  • 1.1 Визначення:
   • 1.1.1 Страховий брокер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 43201226; місцезнаходження: 39601, Полтавська обл., місто Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 83Б, квартира 33; адреса електронної пошти nbhuallc@gmail.com ).
   • 1.1.2. Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу raptom.app , який розміщений у мережі Інтернет за адресою raptom.app та належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 43201226).
   • 1.1.3. Власник Сайту - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 43201226).
   • 1.1.4. Адміністрація Сайту – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ» та/або особи, уповноважені ним на управління Сайтом.
   • 1.1.5. Публічна оферта – ця Публічна оферта, яка є пропозицією укласти електронну Брокерську угоду (договір про надання страхових послуг) із Страховим брокером із використанням сайту raptom.app.
   • 1.1.6. Прийняття умов Публічної оферти – направлення Клієнтом під час процедури реєстрації на Сайті Страховому брокеру за допомогою Сайту відповіді про згоду з умовами цієї Публічної оферти (акцепту). Згідно з частиною 6 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію», акцепт може бути направлений:
    • а) шляхом надсилання електронного повідомлення Страховому брокеру,
    • б) заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття Публічної оферти в електронній формі, або
    • в) шляхом вчинення Клієнтом дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронну брокерську угоду (такими діями Сторони Брокерської угоди вважають завершення Клієнтом процедури реєстрації на Сайті з наданням Страховому брокеру необхідних відомостей).
   • 1.1.7. Брокерська угода – ця електронна брокерська угода (договір про надання страхових брокерських послуг) між Клієнтом та Страховим брокером, укладена за допомогою сайту raptom.app, в якій визначаються умови використання Сервісів Сайту, права та обов'язки сторін, порядок і умови набуття чинності Договорів страхування, що укладаються при посередництві Страхового брокера, порядок внесення страхових платежів та інформування Клієнта про набуття чинності Договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Брокерської угоди, інші умови.
   • 1.1.8. Сторони Брокерської угоди – Клієнт та Страховий брокер.
   • 1.1.9. Договір страхування – внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що укладається при посередництві Страхового брокера від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта.
   • 1.1.10. Сторони Договору страхування – Страховий брокер (який діє від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта) та Страхова компанія.
   • 1.1.11. Страхова компанія/Страховик - юридична особа, яка має ліцензію на здійснення страхової діяльності та має право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» та Законом України «Про страхування».
   • 1.1.12. Клієнт - юридична особа або дієздатна фізична особа, яка пройшла процедури верифікації, реєстрації на Сайті та Прийняття умов Публічної оферти, виконала авторизований вхід до Облікового запису на Сайті та використовує Сервіси Сайту.
   • 1.1.13. Страхувальник – Клієнт, в інтересах якого при посередництві Страхового брокера укладається Договір страхування зі Страховою компанією.
   • 1.1.14. Відвідувач – будь-яка особа, що має вільний доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт з метою ознайомлення з його змістом.
   • 1.1.15. Обліковий запис – електронний кабінет Клієнта (аккаунт) в функціональній системі Сайту, що створюється після реєстрації Клієнта та має унікальний ID та пароль. Доступ до Облікового запису здійснюється за унікальним паролем, який Клієнт зобов’язується не розголошувати третім особам. Вхід Відвідувача за унікальним ID та паролем Клієнта до Облікового запису Клієнта означатиме для Сторін Брокерської угоди, що подальші дії на сайті здійснює саме Клієнт.
   • 1.1.16. Верифікація – встановлення (підтвердження) Страховим брокером відповідності особи Клієнта отриманим ідентифікаційним даним, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці Сайту спеціального коду, відправленого Адміністрацією Сайту в SMS/Viber-повідомленні на номер, зазначений Клієнтом при реєстрації, або за допомогою BankID.
   • 1.1.17. Сервіси – уся сукупність послуг, які надаються Клієнтам Страховим брокером на Сайті згідно з Брокерською угодою, в тому числі, але не виключно - послуги з реєстрації Клієнтів на Сайті, створення Облікового запису та доступу до нього, комплекс дій, пов’язаних з наданням Клієнтам та Страхувальникам інформації про Страхові компанії та умови страхування, надання можливостей вибору Страхової компанії за певними критеріями, та укладанням із Страховими компаніями електронних Договорів страхування, тощо.
   • 1.1.18. Страхова послуга - комплекс дій, що надаються Страхувальнику Страховою компанією після оплати. Умови надання Страхової послуги обираються Клієнтом самостійно, в тому числі при створенні Заяви на страхування з числа підібраних на Сайті варіантів.
   • 1.1.19. Заява на страхування – намір Клієнта укласти Договір страхування за посередництвом Страхового брокера за допомогою Сервісів Сайту, виражений до Страхових компаній через інформаційно-телекомунікаційні системи шляхом внесення до форм Сайту відомостей, необхідних для укладення електронного Договору страхування.
   • 1.1.20. Брокерська винагорода – плата за послуги Страхового брокера, що визначається у вигляді грошових коштів, яка виплачується Страховиком або Клієнтом, яку Страховий брокер утримує за рахунок страхового платежу (коштів, сплачених Клієнтом для виконання Договору страхування), або яка сплачується Клієнтом понад суму страхового платежу.
   • 1.1.21. Політика конфіденційності – Умови обробки персональних даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ», які є невід’ємною частиною цієї Публічної оферти і розміщені на Сайті.
   • 1.1.22. Комерційне електронне повідомлення – будь-яке електронне повідомлення, яке Власник Сайту має право направити Клієнту у вигляді SMS-повідомлень, електронних повідомлень в популярні месенджери та електронних/паперових листів від Власника Сайту.
   • 1.1.23. Врегулювання збитків - у випадках передбачених цією Брокерською угодою, за дорученням Клієнта, одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань, здійснення інших розрахунків, підготовка документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку, представництво інтересів Клієнта перед будь-якими особами згідно з умовами цієї угоди.
   • 1.2. Брокерська угода є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Клієнти підтверджують згоду з усіма без виключення умовами Публічної оферти шляхом Прийняття умов Публічної оферти.
   • 1.3. Власник Сайту надає Клієнту персональне право на вхід та використання Сайту а також Сервіси на умовах, викладених в цієї Публічній оферті, з моменту авторизованого входу Клієнта на сайт. Відвідувачам надається обмежене право користування Сайтом лише для ознайомлення з принципами роботи та функціоналом Сайту.
   • 1.4. Будь-яка взаємодія Клієнта з Сайтом означає його безумовну згоду з усіма умовами Публічної оферти та прийняття Клієнтом зобов’язання виконувати її умови.
   • 1.5. Публічна оферта може бути змінена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Клієнтів. Поточна версія Публічної оферти завжди розміщена на Сайті. Продовження користування Сайтом означає згоду Клієнта зі змінами у Публічній оферті.
   • 1.6. У випадку, якщо Клієнт не згоден з будь-якими умовами Публічної оферти та/або не згоден виконувати умови Публічної оферти, він має право видалити Обліковий запис та не використовувати Сервіси Сайту.
   • 1.7. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Клієнту у реєстрації та користуванні Сайтом у випадку порушення ним умов цієї Публічної оферти.
   • 1.8. Сервіси Сайту використовуються Клієнтом за принципом «як є». Адміністрація Сайту має право у будь-який час змінити функціонал Сервісів Сайту без необхідності отримання згоди Клієнта.

2. Предмет Брокерської угоди.

 • 2.1. Предметом Брокерської угоди є надання Страховим брокером Клієнту комплексу посередницьких послуг у страхуванні, які включають в тому числі (але не виключно):
  • а) послуги з реєстрації Клієнта на Сайті, створення Облікового запису та забезпечення доступу до нього;
  • б) надання доступу до Сервісів Сайту;
  • в) комплекс інформаційних послуг, пов’язаних з: наданням Клієнтам/Страхувальникам інформації про Страхові компанії та умови надання ними Страхових послуг, наданням Клієнтам інструментів для вибору Страхової компанії за певними критеріями, зберіганням інформації про Клієнта/Страхувальника, про його наземні транспортні засобі та укладені Договори страхування, інформуванням Страхувальника про закінчення строку дії Договорів страхування;
  • г) консультування Клієнта з питань визначення його потреби в отриманні Страхових послуг, з питань укладення та виконання Договорів страхування, з питань зібрання документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку;
  • д) послуги з пошуку, підбору Страхових послуг та Страхових компаній, які відповідають вимогам Клієнта;
  • д) послуги з пошуку, підбору Страхових послуг та Страхових компаній, які відповідають вимогам Клієнта;
  • є) супровід виконання Договорів страхування протягом строку їх дії, в т.ч. щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань, здійснення розрахунків за Договорами страхування, передача та отримання будь-якої інформації, документів та доказів з метою отримання Клієнтом страхового відшкодування (регламентної виплати);
  • ж) представництво інтересів Клієнтів у порядку, визначеному цією Брокерською угодою.

3. Процедура реєстрації.

 • 3.1. З метою отримання можливості використовувати всі Сервіси Сайту Відвідувачі мають пройти процедуру реєстрації на Сайті, під час якої вони мають прийняти умови Публічної оферти.
 • 3.2. Під час реєстрації Відвідувачем Страховому брокеру надається наступна інформація: прізвище, ім’я, по-батькові, номер мобільного телефону та адреса електронної пошти (які в подальшому можуть використовуватись як логін). Реєстрація також здійснюється з використанням BankID, при цьому Власнику Сайту передаються персональні дані Відвідувача, які в подальшому використовуються Сайтом для заповнення необхідних полів у Заявах на страхування.
 • 3.3. Під час процедури реєстрації на Сайті Клієнт направляє Страховому брокеру відповідь про згоду з умовами цієї Публічної оферти (акцепт). Акцепт підписується Клієнтом з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» (генерується Сайтом автоматично та відправляється Відвідувачу на вказаний ним номер мобільного телефону), або електронного підпису / кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».
 • 3.4. Після реєстрації на Сайті Відвідувач набуває статусу Клієнта і йому створюється Обліковий запис.

4. Укладення Договорів страхування.

 • 4.1. Страховий брокер є посередником в укладенні Договорів страхування зі Страховими компаніями.
 • 4.2. Клієнт має право формувати на Сайті Заяви на страхування до Страхових компаній з певними вимогами/критеріями, які відповідають інтересам Клієнта (в т.ч. щодо об’єктів страхування, строків, розміру франшизи, умов оплати, додаткових послуг).
 • 4.3. Перелік необхідних відомостей (в т.ч. персональних даних), що мають бути внесені Клієнтом до Заяви на страхування, визначається законодавством України. Деякі відомості до Заяви на страхування вносяться з інформації, отриманої за допомогою BankID. Клієнт зобов’язаний надати Страховому брокеру відомості, необхідні для укладання Договору страхування (згідно з Переліком відомостей, необхідних для укладання внутрішнього електронного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що затверджений протоколом Президії МТСБУ від 25.05.17 № 401/2017).
 • 4.4. Після формування Клієнтом Заяви на страхування за допомогою Сервісів Сайту Клієнту надаються пропозиції Страхових компаній щодо укладення договору страхування, що відповідають Заяві на страхування.
 • 4.5. Клієнт має право обрати будь-яку пропозицію Страхових компаній, прийняти її та за допомогою Сайту відправити Страховому брокеру акцепт (відповідь про прийняття пропозиції).
 • 4.6. Електронний Договір страхування укладається Страховим брокером від власного імені в інтересах Клієнта. Електронний Договір страхування буде вважатися укладеним з моменту одержання Страховою компанією акцепту (відповіді про прийняття її пропозиції) від Страхового брокера, який у цей момент набуває прав та обов’язків Страхувальника за страховим договором згідно з законодавством України.
 • 4.7. Для забезпечення укладення Страховим брокером Договору страхування Клієнт зобов’язаний після складання Клієнтом Заяви на страхування сплатити Страховому брокеру необхідну суму грошових коштів для оплати Страхової послуги (страховий платіж). Якщо Клієнт не сплатив необхідної суми протягом встановленого граничного строку, Заява на страхування анулюється.
 • 4.8. Клієнт самостійно обирає спосіб оплати Страховому брокеру необхідної суми грошових коштів. Оплата за допомогою платіжних карт VISA/MASTERCARD/ПРОСТІР здійснюється за допомогою Системи Portmone.com.
 • 4.9. Номери карт, термін дії, CVV-коди Адміністрацією Сайту не збираються та не зберігаються. Ця інформація вноситься Клієнтом на захищеній сторінці Системи Portmone.com та не передається Адміністрації Сайту.
 • 4.10. Страховий брокер самостійно перераховує страхові платежі Страховій компанії за рахунок Клієнта.
 • 4.11. Внутрішній електронний Договір страхування набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у страховому полісі, але не раніше дати його реєстрації Страховою компанією у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 • 4.12. Після укладення електронного Договору страхування наземного транспортного засобу Клієнту направляється підтвердження вчинення електронного правочину (укладення внутрішнього електронного договору страхування) шляхом надсилання електронного документа - візуальної форми страхового поліса.
 • 4.13. Разом із підтвердженням вчинення електронного правочину Клієнту надається в електронній формі перелік представників Страхової компанії, уповноважених виконувати функцію такої Страхової компанії щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 • 4.14. Оплата доставки Клієнту страхового договору, яка здійснюється службами доставки, здійснюється за рахунок Клієнта.

5. Порядок виплати Брокерської винагороди.

 • 5.1. Брокерська винагорода виплачується Страховому брокеру Страховою компанією або Клієнтом - залежно від обраної Клієнтом Страхової послуги та Страхової компанії.
 • 5.1.1. У разі, якщо Брокерську винагороду за домовленістю між Страховим брокером та Страховою компанією виплачує Страхова компанія, розмір цієї винагороди узгоджується між ними самостійно, і Брокерська винагорода утримується Страховим брокером за рахунок страхового платежу (коштів, сплачених Клієнтом на виконання Брокерської угоди для забезпечення укладення Страховим брокером Договору страхування).
 • 5.1.1. У разі, якщо між Страховим брокером та Страховою компанією немає домовленостей щодо виплати Брокерської винагороди Страховою компанією, Брокерську винагороду виплачує Клієнт, при цьому розмір цієї винагороди узгоджується із Клієнтом перед оплатою Страхової послуги і Брокерська винагорода сплачується Страхувальником понад суму страхового платежу.

6. Доручення щодо представництва Клієнта Страховим брокером.

 • 6.1. Згідно з цією Брокерською угодою Клієнт доручає Страховому брокеру здійснювати представництво інтересів Клієнта від імені Клієнта на наведених нижче умовах.
 • 6.2. Клієнт доручає Страховому брокеру представляти інтереси Клієнта/Страхувальника перед будь-якими особами з усіх питань, що виникають з укладеного Страховим брокером в інтересах Клієнта Договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Клієнта, а також з питань врегулювання збитків та відшкодування шкоди, заподіяної виключно наземним транспортним засобам Клієнта, які згідно з укладеними за посередництвом Страхового брокера Договорами страхування є забезпеченими транспортними засобами.
 • 6.3. На виконання вказаного доручення Страховий брокер представляє інтереси Клієнта/Страхувальника перед особами, які зазначені нижче:
  • - страховими компаніями та їх працівниками,
  • - аварійними комісарами,
  • - Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ),
  • - експертами, оцінювачами, суб’єктами оціночної діяльності,
  • - суб’єктами господарювання, що надають послуги з ремонту та зберігання наземних транспортних засобів,
  • - судами загальної юрисдикції першої, апеляційної та касаційної інстанцій та Конституційного Суду України,
  • - Національною поліцією України,
  • - закладами охорони здоров’я,
  • - третіми особами (в т.ч. особами, відповідальність яких застрахована або іншими особами, відповідальними за заподіяну шкоду та/або страховими компаніями, що застрахували цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів).

Вищезазначений перелік не є вичерпним й у разі необхідності з метою належного захисту законних прав та інтересів Клієнта, Страховому брокеру надається можливість представляти Клієнта й перед іншими особами, які не зазначені в переліку вище, з повідомленням Клієнту про відповідне представництво його законних прав та інтересів.

 • 6.4. З метою виконання вказаного доручення Страховий брокер має право:
  • - самостійно звертатися до будь-яких осіб від імені Клієнта/Страхувальника;
  • - підписувати та подавати від імені Клієнта/Страхувальника повідомлення, звернення, заяви, скарги, інші документи, засвідчувати копії документів;
  • - підписувати та подавати до відповідного суду позовні заяви та інші процесуальні документи, які передбачені відповідними процесуальними кодексами, засвідчувати копії документів
  • - ознайомлюватись від імені Клієнта/Страхувальника з будь-якими документами, інформацією та судовими справами;
  • - самостійно отримувати від будь-яких осіб адресовані Клієнту/Страхувальнику документи, інформацію;
  • - укладати від імені Клієнта договори з аварійними комісарами, експертами, оцінювачами, суб’єктами оціночної діяльності, адвокатами, суб’єктами господарювання, що надають послуги з ремонту наземних транспортних засобів, здійснювати представництво інтересів Клієнта під час дії таких договорів з наданням повного обсягу повноважень, який є за необхідне для захисту законних прав та інтересів Клієнта/Страхувальника;
  • - сплачувати від імені Клієнта необхідні платежі суб'єктам господарювання, що надають послуги з ремонту наземних транспортних засобів, в тому числі, за рахунок власних коштів;
  • - отримувати належні Клієнту грошові кошти та майно;
  • - виконувати всі інші необхідні дії, пов’язані з виконанням доручення Клієнта/Страхувальника.
 • 6.5. Для належного виконання вищенаведеного доручення та функцій повіреного Страховим брокером Клієнт зобов’язаний надати Страховому брокеру наявну у нього інформацію та документи щодо забезпеченого транспортного засобу, дорожньо-транспортної пригоди, її обставин та учасників, потерпілих та шкоду, та у разі необхідності - окрему довіреність, підпис на якій має бути нотаріально посвідчено з комплексом прав повіреного, який не є вужчим за вказані у цій Угоді.
 • 6.6. Страховий брокер сплачує платежі суб'єктам господарювання, що надають послуги з ремонту пошкоджених транспортних засобів клієнта у межах суми страхового відшкодування, що призначена Клієнту від страхової компанії, яка виплачує страхове відшкодування Клієнту. Клієнт не зобов’язаний попередньо забезпечувати Страхового брокера коштами для оплати ремонту транспортного засобу Клієнта після дорожньо-транспортної пригоди. Відшкодування Страховому брокеру витрат на ремонт транспортного засобу Клієнта здійснюється за рахунок коштів, що призначені Клієнту від страхової компанії, яка виплачує страхове відшкодування Клієнту.

У разі, якщо сума платежів, що фактично були сплачені Страховим брокером за ремонт транспортного засобу Клієнта, перевищує суму страхового відшкодування, Клієнт зобов’язаний протягом 5 днів з моменту коли про це стало відомо, відшкодувати Страховому брокеру суму перевищення.

 • 6.7. Відносини доручення та представництва згідно з цим розділом окремо не оплачуються, а їх вартість включена до Брокерської винагороди.
 • 6.8. У разі, якщо договір страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо певного забезпеченого транспортного засобу Клієнта був укладений Клієнтом без посередництва Страхового брокера, умови розділу 6 цієї Брокерської угоди не застосовуються і відносини доручення щодо представництва між Клієнтом та Страховим брокером у разі участі такого забезпеченого транспортного засобу у дорожньо-транспортній пригоді не виникають за наступним виключенням:
 • 6.8.1. Клієнт, який самостійно застрахував свою цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів та уклав договір страхування без посередництва Страхового брокера, має право в будь-який момент протягом дії такого договору за допомогою Сайту направити Страховому брокеру згоду на активацію (вступ в дію) дії умов розділу 6 цієї Брокерської угоди та поширення цих умов на забезпечений транспортний засіб Клієнта, що зазначений у договорі страхування, який був укладений Клієнтом без посередництва Страхового брокера (надалі - згода на активацію). Щодо кожного окремого транспортного засобу Клієнтом має бути направлена окрема згода на активацію, яка має містити усю необхідну інформацію щодо транспортного засобу та діючого договору страхування.За виконання доручення Клієнта Страховим брокером, Клієнт має сплатити Страховому брокеру Брокерську винагороду, яка оплачується Клієнтом наперед у визначеному Страховим брокером розмірі окремо щодо кожного транспортного засобу. Умови розділу 6 цієї Брокерської угоди активуються щодо певного транспортного засобу лише після надходження Страховому брокеру на рахунок сплаченої Клієнтом Брокерської винагороди та виконання умов Клієнтом цієї Угоди.Умови розділу 6 цієї Брокерської угоди можуть бути активовані лише щодо транспортного засобу Клієнта, що не був учасником дорожньо-транспортної пригоди за час дії договору страхування, який був укладений Клієнтом без посередництва Страхового брокера. На підтвердження стану транспортного засобу на момент направлення згоди на активацію Страховий брокер може вимагати від Клієнта надання підтвердження стану транспортного засобу (в т.ч. у вигляді фото- та/або відеоматеріалів).Якщо факт участі транспортного засобу у ДТП буде виявлений після активації умов розділу 6 цієї Брокерської угоди, Страховий брокер має право не виконувати доручення, повернути Клієнту отриману суму Брокерської винагороди та вимагати відшкодування понесених витрат та збитків.

7. Права та обов’язки Страхового Брокера.

 • 7.1. Адміністрація Сайту зобов’язується забезпечити можливість користування Клієнтом Сервісами Сайту в порядку, визначеному цією Публічною офертою.
 • 7.2. Адміністрація Сайту зобов'язується надавати Клієнтом можливість отримання консультацій служби підтримки у разі зазначення Клієнтом ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з функціонуванням Сайту.
 • 7.3. Адміністрація Сайту має право:
 • 7.3.1. на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Клієнта до Сервісів Сайту в односторонньому порядку в будь-який час та без пояснення причин;
 • 7.3.2. розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Клієнтом;
 • 7.3.3. здійснювати розсилання Клієнтам комерційних електронних повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Клієнтом електронної пошти або SMS/Viber-повідомлень на надані Клієнтом номера його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливості Сервісів на Сайті, діяльності Власника Сайту або його партнерів. Клієнт у будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання Комерційних електронних повідомлень;
 • 7.3.4. на свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Клієнта, додавати нові чи скорочувати наявні на Сайті Сервіси ти функціонал, змінювати дизайн, додавати/скорочувати методи оплати доступні Клієнтам для оплати на Сайті;
 • 7.3.5. без повідомлення Клієнтів призупинити роботу Сайту з метою проведення технічних робіт;
 • 7.3.6. використовувати інформацію про укладені страхові договори Страхувальника на Сайті з метою повідомлення Страхувальника про закінчення строку дії договорів, спеціальні пропозиції, акції та додаткові Сервіси, доступні на Сайті.
 • 7.4. Страховий брокер зобов’язаний забезпечити набрання чинності Договору страхування не пізніше одного дня після отримання ним страхових платежів. У разі якщо Договір страхування не набув чинності з будь-яких причин у вказаний строк, Страховий брокер зобов’язаний не пізніше наступного банківського дня повернути Клієнту страхові платежі.

8. Права та обов’язки Клієнта.

 • 8.1. Клієнт має право користуватися всіма доступними Сервісами та розділами Сайту з метою пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та замовлення Страхових послуг, формування Заяв на страхування для укладення Договорів страхування.
 • 8.2. Під час реєстрації та/або заповнення Заяви на страхування Клієнт повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і в формах Сайту і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Клієнт зобов'язаний забезпечити достовірність наданої інформації. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію Клієнта та припинити надання йому Сервісів.
 • 8.3. Клієнт зобов’язаний використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника Сайту.
 • 8.4. Клієнт не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сайту і є його несумлінним використанням. Клієнт зобов’язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
 • 8.5. Клієнт зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого Облікового запису шляхом підбору логіна і пароля, взлому або інших дій.
 • 8.6. Клієнт не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування тощо свої логін і пароль для доступу до Сайту і Сервісів, третім особам. У разі передачі логіна і пароля будь-третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Клієнт. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису.
 • 8.7. Клієнт не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Клієнта без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису. Власник Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Клієнтом цих зобов'язань.
 • 8.8. Клієнт зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Сайту з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.
 • 8.9. Клієнт не має права використовувати інформацію Сайту для комерційних цілей. Копіювання інформації з Сайту забороняється.
 • 8.10. Клієнт зобов’язується надавати Страховому брокеру відомості, необхідні для укладання Договору страхування. Клієнт зобов’язується надати за запитом від Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Сервісів.
 • 8.11. Клієнт несе повну відповідальність за коректність даних, що вказані ним при формуванні Заяви на страхування. Внесена Клієнтом інформація автоматично зберігається на Сайті для можливості подальшого використання.
 • 8.12. Клієнт зобов'язаний виконувати умови Договорів страхування, включаючи, але не обмежуючись, сплачувати страхові платежі у належні строки і у відповідності з встановленими тарифами Страхових компаній.
 • 8.13. Клієнт має право в будь-який час отримати цю Публічну оферту у письмовому вигляді, направивши звернення про це на адресу електронної пошти Страхового брокера nbhuallc@gmail.com

9. Страхові випадки.

 • 9.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди Клієнт має негайно повідомити про це Страхового брокера та надати йому необхідну інформацію із застосуванням Сервісів Сайту (в тому числі фото- та/або відеоматеріали).
 • 9.2. Клієнт має забезпечити зберігання пошкодженого транспортного засобу у такому стані, в якому він знаходився після дорожньо-транспортної пригоди, до того моменту, поки його не огляне призначений Страховим брокером, Страховою компанією (у випадках, передбачених статтею 41 Закону - МТСБУ) представник, а також забезпечити такому представнику можливість провести огляд пошкодженого транспортного засобу. Вказаний огляд має бути здійснений протягом 10 робочих днів з дня отримання страховою компанією повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

10. Персональні дані

Політика конфіденційності (Умови обробки персональних даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ»), є невід’ємною частиною цієї Публічної оферти і розміщені на Сайті.

Приймаючи умови Публічної оферти Клієнт надає Власнику Сайту свою повну, необмежену терміном, безвідкличну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, з метою, визначеною в Умовах обробки персональних даних ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ».

11. Дія Брокерської угоди

Брокерська угода набуває чинності для Клієнта з моменту Прийняття умов Публічної оферти Клієнтом на Сайті і діє протягом невизначеного терміну.

12. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Брокерської угоди

12.1. Сторони Брокерської угоди несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Брокерської угоди згідно з чинним законодавством України.

13. Інші умови.

 • 13.1. Страховий брокер є платником податку на прибуток на загальних підставах. Брокерські послуги та Страхові послуги не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з підпунктом 196.1.3 пункту 196.1 статті 196 розділу V Кодексу
 • 13.2. Від імені Страхового брокера діє виконавчий директор Фельдман Микола Володимирович, повноваження якого визначені Статутом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ». Додаток до Публічної оферти: Політика конфіденційності - знаходиться за посиланням